Hur arbetar Snaptive med de globala målen?

Agenda 2030 och de globala målen är den mest ambitiösa agenda för hållbar utveckling som världens länder någonsin enats om. Det är en handlingsplan som kom till för att motverka världens mest akuta problem, såsom fattigdom, ojämlikhet och orättvisa, samt klimatkrisen. Fram till 2030 har FN:s medlemsländer förpliktat sig att bidra till att dessa mål förverkligas. För att detta ska vara möjligt måste alla delar av samhället – näringsliv, offentlig sektor, organisationer och enskilda individer ta ansvar.

Vi på Snaptive tycker att samtliga av de sjutton globala målen är viktiga, men har valt att lägga kraften där vi kan göra störst skillnad. Snaptive bidrar genom sin verksamhet direkt eller indirekt till att förverkliga fyra av de sjutton globala målen för hållbar utveckling. 

Mål 3: God hälsa och välbefinnande

DELMÅL 3.4 MINSKA ANTALET DÖDSFALL TILL FÖLJD AV ICKE SMITTSAMMA SJUKDOMAR OCH FRÄMJA MENTAL HÄLSA

Till 2030 genom förebyggande insatser och behandling minska det antal människor som dör i förtid av icke smittsamma sjukdomar med en tredjedel samt främja psykisk hälsa och välbefinnande.

Delmål 3.4 är nära relaterat till Snaptives kärnverksamhet då vi genom vår app proaktivt förbättrar psykisk hälsa hos ungdomar. Vi erbjuder samtalsstöd, professionell rådgivning och motiverande samtal för skolelever, för att kunna fånga upp psykisk ohälsa i ett tidigt skede och på så sätt arbeta suicidpreventivt.

 


DELMÅL 3.5 FÖREBYGG OCH BEHANDLA DROGMISSBRUK

Stärka insatserna för att förebygga och behandla drogmissbruk, inklusive narkotikamissbruk och skadligt alkoholbruk.

Snaptive arbetar aktivt med att förebygga och behandla drogmissbruk, inklusive narkotikamissbruk och skadligt bruk av alkohol genom att informera ungdomar om dess negativa konsekvenser innan problemen eskalerar, samt genom att erbjuda digitala kuratorer med specialistkompetens inom området. 

Mål 4: God utbildning för alla

DELMÅL 4.A SKAPA INKLUDERANDE OCH TRYGGA UTBILDNINGSMILJÖER

Bygga och förbättra utbildningsmiljöer som är anpassade för barn och personer med funktionsvariationer, samt tar hänsyn till jämställdhetsaspekter och därmed erbjuder en trygg, fredlig, inkluderande och ändamålsenlig lärandemiljö för alla.

Vi arbetar för att Snaptive ska bli en naturlig del av den svenska skolan och för att alla skolelever, även de med funktionsvariationer, ska ha möjligheten att kommunicera med en digital kurator när och vart som helst i sin mobiltelefon. I vår app går det att kommunicera via text, emojis, symboler, foton samt ljudinspelningar för att så många skolelever som möjligt ska kunna ta del av tjänsten.

Den svenska skolan har historiskt haft svårigheter med resurshantering av skolkuratorer och avsaknaden av en trygg vuxen att prata med resulterar ofta i en orolig skolmiljö. Snaptive avlastar elevhälsan och möter eleverna där de befinner sig, i mobilen, och ser till att problem inte eskalerar till den grad där det påverkar skolresultat, psykisk hälsa och skolmiljö negativt. På så sätt får skolans egna elevhälsoteam tid till förebyggande arbete och lärarna tid till att lära ut. 

Snaptive levererar dessutom rapporter till skolan vilket gör det lättare för skolpersonalen att veta vart de ska fokusera förebyggande insatser. Detta leder i sin tur till tryggare utbildningsmiljöer.  

Mål 5: Jämställdhet

DELMÅL 5.B STÄRK KVINNORS ROLL MED HJÄLP AV TEKNIK

Öka användningen av gynnsam teknik, i synnerhet informations- och kommunikationsteknik, för att främja kvinnors egenmakt.

Delmål 5.B är nära relaterat till Snaptives arbete då våra digitala kuratorer dagligen stöttar och vägleder unga kvinnor ut ur bland annat destruktiva relationer, hedersproblematik, ätstörningar, utbrändhet, stress och prestationsångest. Våra kuratorer har specialistkompetens inom de områden som i synnerhet drabbar unga kvinnor. 

I vår app informerar vi unga kvinnor om sina rättigheter samtidigt som de får möjlighet till att prata ut och få stöttning kring sådant som de ofta inte känner sig bekväma att prata om med familjemedlemmar eller vänner, exempelvis puberteten. 

Genom våra rapporter informerar vi skolorna om samtalsämnen och teman kopplat till könsfördelning och kan tillsammans med elevhälsoteam ta fram åtgärdsplaner.

Snaptive bidrar även till att stärka kvinnors roll genom att sprida information till samhället om hur det går att förebygga och förhindra utsatthet hos unga kvinnor. Snaptive har bland annat ställt upp i ett panelsamtal hos Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällefrågor, och diskuterat hur man kan förebygga sexuella trakasserier i utbildningsmiljöer.

Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

DELMÅL 8.6 FRÄMJA UNGAS ANSTÄLLNING, UTBILDNING OCH PRAKTIK

Till 2030 väsentligt minska den andel ungdomar som varken arbetar eller studerar. 

Snaptive samarbetar med flera universitet och högskolor i landet för att varje termin kunna ta emot praktikanter inom främst socialt arbete men även områden som kommunikation samt IT. Studenterna som gör praktik på Snaptive saknar ofta arbetslivserfarenhet inom området, därför ser vi till att de på plats hos oss får utvecklas och lära sig sådana arbetsuppgifter som de kommer arbeta med efter avslutad utbildning vilket leder till ökade möjligheter att få jobb.

DELMÅL 8.8 SKYDDA ARBETSTAGARES RÄTTIGHETER OCH FRÄMJA TRYGG OCH SÄKER ARBETSMILJÖ FÖR ALLA

Skydda arbetstagarnas rättigheter och främja en trygg och säker arbetsmiljö för alla arbetstagare.

Vi arbetar aktivt för att Snaptive ska vara en trygg och säker arbetsplats för alla, där arbetstagarens rättigheter är av högsta prioritet. Vi tar i allra högsta grad hänsyn till sidosysselsättningar, föräldraskap, funktionsvariationer och uppmuntrar till flexibla arbetstider. Vi har högt i tak och är en platt organisation där alla medarbetare får vara med och påverka lika mycket samt har samma utvecklingsmöjligheter.

Snaptive välkomnar framförallt praktikanter samt arbetstagare från psykosocialt utsatta områden, utlandsfödda eller med funktionsvarationer eftersom studier visar att dessa blir diskriminerade på arbetsmarknaden, vilket vi vill motverka. Dessutom är inkludering viktigt för att skapa en trygg och hållbar arbetsplats.