Integritetspolicy och användarvillkor

 1. INTEGRITETSPOLICY

Wellia Group AB, ”Snaptive” (org nr. 559163-7920) lämnar inte ut någon typ av information till tredje part.

Alla medarbetare vid Snaptive (anställd och konsult) arbetar under sekretess.

Snaptive åtar sig att följa Dataskyddsförordningen och svensk lag.

 

SLUTANVÄNDARE INTEGRITETSPOLICY
Snaptive värnar om alla användares integritet. Skyddet av dina personuppgifter är av högsta prioritet för oss. Snaptive lovar att behandla den information du lämnar med största försiktighet och ansvar. Vi har skapat denna policy för att visa vårt engagemang för att skydda integriteten för slutanvändaren. Vänligen läs nedanstående för att lära dig mer om vår integritetspolicy och hur vi hanterar personlig information.

POLICYNS OMFATTNING
Denna integritetspolicy täcker vår behandling av information som samlas in av oss genom tjänsten som ägs och drivs av oss. Denna policy gäller inte för andra företag som inte är i vår direkta underkastelse, eller av personer som inte är anställda av oss, inte arbetar på uppdrag av oss, inklusive eventuell tredje part bidragsgivare är bunden av avtalet.

INSAMLING OCH ANVÄNDNING AV INFORMATION

 • Du kan använda och besöka vår applikation utan att lämna någon personlig information till oss.
 • Du kan frivilligt lämna ifrån dig personlig information, dock kommer Snaptive aldrig behandla denna information för att identifiera din person. Undantag från detta görs vid fall av ’akut oro’ där du kan komma att identifieras för att Snaptive enligt lag ska kunna kontakta räddningstjänst eller skolkurator.
 • Ditt användarnamn är vad som identifierar dig i applikationen. Detta behöver inte vara ditt namn eller liknande beskrivning som identifierar dig personligen.  
 • Vi kommer att använda denna information för att besvara dina frågor, vara tillgängliga och för att förse dig med tjänster.
 • Genom att använda vår tjänst och frivilligt förse oss med begärda uppgifter, samtycker du till insamling och behandling av information i enlighet med denna integritetspolicy.

Huvudregeln är att vi har tystnadsplikt och den information som en användare eventuellt kan lämna ut är sekretessbelagd. Vi har i enlighet med 23 kap. 2§ offentlighets- och sekretesslag (2009:400) och 29 kap. 14§ skollagen (2010:800) sekretess för uppgift om en enskilds personliga förhållanden i sådan elevhälsa som avser psykologisk, psykosocial eller specialpedagogisk insats, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider. Tystnadsplikten bryts dock enligt lag i nedanstående fall.

I enlighet med 14 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) och 29 kap 13 § skollagen (2010:800) har skolkuratorer anmälningsskyldighet om det kommer till vår kännedom att ett barn far illa och blir därmed skyldiga att anmäla det till socialtjänsten. Det gäller även vid misstanke att barnet riskerar att fara illa. I skolan gäller skyldigheten rektorer, förskolechefer, pedagoger, elevhälsan och övrig skolpersonal – oavsett om verksamheten är offentlig eller enskild. Om du fått tillgång till Snaptive applikationen via din skola, är det skolkuratorn på skolan som avgör om det är denne eller Snaptive som har anmälningsskyldighet. I de fall skolkuratorn sköter elevärendet, rapporterar Snaptive till skolkuratorn.

LAGRING AV INFORMATION

 • Användaren samtycker till att Snaptive lagrar information. Endast användaren kan samtycka till behandling av dennes personuppgifter. Vidare krävs att användaren förstår innebörden av samtycket för att det ska vara giltigt.
 • Användaren har rätt till dataportabilitet, dvs. att föra över sina uppgifter till en annan tjänst.
 • Användarens personuppgifter raderas när användaren avregistrerar sig från tjänsten, dock senast tre månader efter avregistrering.
 • Konsekvensbedömning görs vid varje nytt avtal med kund vilket tillsammans delges för att bedöma möjliga risker och dess konsekvenser. Parterna åtar sig att vidta åtgärder för att minska eventuella risker.
 • Information lagras i verksamhets- och apputvecklingssyfte samt för att föra anonym statistik som delas med skola/kommun/annan verksamhet i fråga.
 • Vid säkerhetsincidenter som dataintrång eller förlust av uppgifter sker anmälning till Datainspektionen inom 72 timmar från händelsens inträffande.

SAMTYCKE
Om du inte samtycker till insamling, användning eller utlämnande av dina personuppgifter som beskrivs i denna policy, ska du inte uppge någon personlig information till oss. Om du har skickat in personuppgifter till oss och vill sluta att medge användning eller utlämnande som beskrivs häri, vänligen meddela oss via e-post, kontakt@snaptive.se.

ANONYMITET

 • Snaptive använder pseudonymisering av användare för att skydda användares integritet och personuppgifter.
 • Snaptive lagrar endast anonyma användardata.
 • Undantag från pseudonymisering sker endast vid fall där kurator bedömer att användaren befinner sig inom kategorin ’akut oro’ och måste enligt socialstyrelsens direktiv utföra sin anmälningsplikt (orosanmälan).

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Snaptive behandlar personuppgifter när ett av följande villkor uppfylls;

 • Användaren lämnar samtycke till att dennes personuppgifter behandlas för ett eller flera specifika ändamål. Detta är giltigt endast för användare vid 13 års ålder eller högre.
 • Behandling av personuppgifter är nödvändig för att skydda intressen som är av grundläggande betydelse för användaren eller annan fysisk person.
 • Snaptive lagrar användares samtycken för att kunna redovisa dessa skulle det behövas.
 • Snaptive informerar innan användaren ger samtycke att denne kan återkalla sitt samtycke när denne vill och enligt användarens rätt till radering.

BEHANDLING AV SÄRSKILDA KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER

Undantag från behandling av personuppgifter kan ske;

 • För att Snaptive ska kunna utföra och fullgöra sina skyldigheter inom arbetsområdet, vad gäller social trygghet och socialt skydd.
 • När användaren är fysiskt eller rättsligt förhindrad att ge samtycke.
 • När behandling av personuppgifter är nödvändig och hör samman med förebyggande- och tillhandahållande av hälsovård och social omsorg.

ÄNDRINGAR TILL DENNA SEKRETESSPOLICY

 • Vi kan ändra denna policy från en tid till en annan, information kommer i det fallet att ges till användarna.
 • Läs igenom denna policy regelbundet för att uppdatera dig om vår integritetspolicy.
 • Din fortsatta användning av våra tjänster gör att du accepterar sådana ändringar och innebär att du accepterar detta.

 

 

 1. ANVÄNDARVILLKOR

ALLMÄN INFORMATION

 • Användarvillkoren gäller mellan dig och Wellia Group AB ”Snaptive” (org nr. 559163-7920), för användning av Snaptive-applikationen. För att logga in och använda applikationen måste du först godkänna dessa villkor.
 • Det är Wellia Group AB som tillhandahåller applikationen och ansvara över dess innehåll. Det är därmed inte något företag inom de koncerner som tillhandahåller plattformarna där applikationen är tillgänglig, som Apple (App Store) och Google (Google Play). Dessa benämns som distributörer nedan. Apple har dock rätt att göra gällande dessa Villkor mot dig som om Apple hade varit part till dessa Villkor. Apple ska anses ha accepterat denna rätt.
 • Snaptive-applikationen är en plattform där användare ges möjlighet att anonymt chatta med en kurator om sina bekymmer, besvär och vardagstankar. Chatten möjliggör att användaren kan få stöd, rådgivning och motivation från kuratorn som denne är i eventuellt behov av.
 • Snaptive kan när som helst, utan föregående meddelande, ändra utformningen av applikationen och dess funktioner, eller sluta tillhandahålla applikationen.

ANVÄNDNING AV APPLIKATIONEN

 • För att ladda ner applikationen krävs att du är registrerad användare hos någon av distributörerna. Utöver vad som anges i dessa villkor, åtar du dig att endast använda applikationen i enlighet med de villkor som gäller mellan dig och distributörerna.
 • Om du är ska använda tjänsten via din skola, får tillgång till en inloggning i applikationen genom din skola. Du kommer att erhålla en anonym kod som du får från din skola, därefter kommer du kunna skapa ett användarnamn och ett lösenord som endast du har tillgång till.
 • Genom att godkänna villkoren bekräftar du att du är minst 13 år eller går i 7:e klass.
 • Du åtar dig att se till så att ingen annan än du själv kan använda dina inloggningsuppgifter. Om du misstänker att någon använder din inloggning ska du genast anmäla detta till Snaptive via e-post, it@snaptive.se. Du ansvarar för de handlingar som gjorts med dina inloggningsuppgifter och Snaptive är inte ansvarig för skada orsakad av otillåten användning av din inloggning, om inte Snaptive genom vårdslöst handlande bidragit till sådan skada.

 RESPEKT FÖR ANDRA PERSONERS RÄTTIGHETER

Snaptive respekterar andras rättigheter. Det bör även du göra. Därför får du inte använda tjänsterna på ett sätt som:

 • bryter eller kränker någon annans rätt till publicitet, integritet, upphovsrätt, varumärke eller annan immateriell rättighet.
 • mobbar, trakasserar eller skrämmer.
 • utgör uppvigling mot en nationell- eller etnisk grupp, rasism, förtal, barnpornografi, uppmaning till brott eller som på annat sätt är olaglig, kränkande, trakasserande, vulgär, obscen eller stötande;

DU MÅSTE RESPEKTERA SNAPTIVES RÄTTIGHETER. DESSA VILLKOR GER DIG INGEN RÄTT ATT:

 • Använda varumärken, logotyper, design, fotografier, filmer eller annat material som används i våra tjänster.
 • Kopiera, arkivera, ladda ner, ladda upp, distribuera, sända, framföra, visa, göra tillgängligt eller på annat sätt använda någon del av våra tjänster eller innehållet i våra tjänster utöver vad som anges i dessa villkor.
 • Använda våra tjänster, några verktyg som tillhandahålls av tjänsterna eller något innehåll i våra tjänster för något kommersiellt syfte utan vårt medgivande.

Du får inte använda våra tjänster eller innehållet i våra tjänster på sätt som inte är godkänt enligt dessa villkor. Du får inte heller hjälpa någon att göra på ett sätt som inte är godkänt.

 • Snaptive har rätt att när som helst, utan föregående meddelande, stänga av dig från applikationen om du bryter mot dessa villkor eller i annat fall handlar eller, enligt Snaptive har rimlig anledning att anta, kommer att handla på sätt som kan orsaka Snaptive dess samarbetspartners eller övriga användare skada.
 • Genom att godkänna dessa villkor samtycker du till att applikationen enbart levereras genom nedladdning och att du därmed inte har någon ångerrätt. 

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

 • Genom nedladdning av applikationen får du en icke-överlåtbar och icke-exklusiv rätt att, under avtalstiden, på din mobiltelefon eller annan dig tillhörande mobil enhet (”Mobil”) använda applikationen i enlighet med dessa villkor och de villkor som gäller mellan dig och distributörerna.
 • Alla immateriella rättigheter hänförliga till applikationen och den programvara, de tjänster och de funktioner som ingår i applikationen, tillhör Snaptive eller dess licensgivare. Innehållet i applikationen är skyddat genom lagstiftning om framförallt upphovsrätt, marknadsföring och varumärken. Varumärken, källkod, programvara, foton, bilder, texter, grafik, design, layout och sammanställningar av information eller annat innehåll som inkluderats i applikationen får inte kopieras eller användas utan skriftligt medgivande från Snaptive.
 • Den rätt du erhåller enligt första punkten ovan innefattar inte någon överföring av kommersiella rättigheter eller rättigheter att använda applikationen i marknadsföringssyfte. Du får inte hyra ut, låna ut, sälja, överföra, vidaredistribuera eller vidarelicensiera applikationen. Du åtar dig att inte bryta, kringgå, bakåtutveckla, dekompilera, ta isär, eller på annat sätt manipulera någon del av applikationen, eller att försöka eller hjälpa annan person att göra det.
 • Snaptive är ensamt ansvarigt för att utreda, försvara, lösa och ta ansvar för tredje mans påståenden om intrång i dennes immateriella rättigheter i relation till applikationen som sådan. Distributörerna har inte något ansvar för sådana krav från tredje part. 

ANSVAR

 • Du ansvarar gentemot Snaptive och mot tredje part för:

– skada som uppkommit genom fel eller försummelse från din sida vid användningen av applikationen, din mobil eller hanteringen av dina uppgifter;

– skada som uppkommit på grund av fel eller brist i de uppgifter du har tillhandahållit inom ramen för applikationen; och

– skada som uppkommit på grund av ditt brottsliga agerande.

Vårt ansvar enligt dessa villkor innefattar inga garantier och är begränsat till vad som följer av tvingande lag. Trots detta gör vi vårt yttersta för att applikationen ska fungera på bästa sätt utan avbrott. Genom att godkänna villkoren bekräftar du att varken Apple eller Google har några skyldigheter att tillhandahålla underhålls- och supporttjänster för applikationen.

Snaptive kan inte garantera att applikationen kommer att vara felfri eller utan störningar, att fel kommer åtgärdas inom viss tid eller att applikationen eller de servrar som krävs för att applikationen ska fungera är fria från skadliga komponenter. Tekniska störningar kan förhindra möjligheterna för dig att använda applikationen och i värsta fall innebära att data går förlorad. Snaptive ansvarar inte för tillgängligheten hos applikationen, tekniska störningar eller förlust av data, om inte annat gäller enligt tvingande lag. Snaptive är inte skyldig att, utom när det följer av tvingande lag, utge ersättning till dig med anledning av fel, brist, dataförlust.

I den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lagstiftning har distributörerna inga garantiskyldigheter, varken uttryckliga eller underförstådda, gällande applikationen. Snaptive ansvarar ensamt för eventuella anspråk, förluster, skadeståndsansvar, skador, kostnader eller utgifter som har uppstått på grund av att någon av de eventuella garantierna i dessa villkor inte har följts. Distributörerna har alltså inget sådant ansvar och ansvarar inte heller för några anspråk som gäller applikationen eller ditt innehav och/eller användning av applikationen i övrigt, inklusive men inte begränsat till (i) produktansvarsanspråk, (ii) eventuella anspråk på att applikationen inte följer ett visst krav enligt gällande lagstiftning och (iii) anspråk som gäller konsumentskydd eller liknande lagstiftning.

AVTAL OCH UPPSÄGNINGSTID

 • Dessa Villkor mellan dig och Snaptive träder i kraft när du godkänt dem, och gäller tills vidare. Snaptive har rätt att när som helst säga upp villkoren utan uppsägningstid och utan föregående meddelande om Snaptive slutar tillhandahålla applikationen eller stänger av dig enligt villkoren.

ÄNDRINGAR OCH ÖVERLÅTELSER

 • Villkoren och den information som Snaptive anger i applikationen utgör det fullständiga avtalet mellan dig och Snaptive rörande användning av applikationen. Snaptive har rätt att göra ändringar i dessa villkor. Snaptive ska publicera de ändrade villkoren i applikationen i skälig tid innan en ändring genomförs. En ny version av dessa villkor gäller från och med den tidpunkt som anges i den nya versionen av villkoren och blir gällande gentemot dig när du, efter sådan tidpunkt, använder applikationen eller på annat sätt godkänner de uppdaterade villkoren.
 • Snaptive har rätt att överlåta applikationen inklusive samtliga därmed sammanhängande rättigheter och skyldigheter, till tredje man. Du kan inte överlåta din rätt enligt dessa villkor utan föregående skriftligt medgivande från Snaptive. 

TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTELÖSNING

 • Dessa villkor ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt. Tvist med anledning av dessa villkor ska lösas i skiljedomstol.

SEKRETESS

 • Din integritet är viktig för oss. Du kan läsa om hur vi hanterar den information och de eventuella personuppgifter du lämnar ut till oss i vår integritetspolicy. Vi uppmanar dig att läsa vår integritetspolicy noggrant.

KONTAKTUPPGIFTER

Om du har några frågor, klagomål eller krav avseende applikationen är du välkommen att kontakta oss enligt följande kontaktuppgifter:

E-post: kontakt@snaptive.se